Algemene voorwaarden Konings Trademarks

   1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere (verzoek om een) offerte en op iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst en/of overige rechtsverhouding tussen KONINGS Trademarks en een wederpartij (hierna “Opdrachtgever”), waarbij KONINGS Trademarks diensten verricht of heeft te verrichten.
   2. De in artikel 1 genoemde (verzoeken om) offertes en overeenkomsten en iedere overige rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsmede deze Algemene Voorwaarden worden door Nederlands recht beheerst. De artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Als opdrachtnemer zal steeds gelden Konings Trademarks (hierna “Opdrachtnemer”). Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Opdrachtnemer te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
   3. Bij de uitvoering van de in verband met een door Opdrachtgever verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden zal Opdrachtnemer zoveel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Hij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Dienovereenkomstig zien alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitsluitend op inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer.
   4. Bij uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer te allen tijde een of meer derden inschakelen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van derden noch voor schade die hieruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt. Bij inschakeling van een derde buiten Nederland kan diens tekortschieten aan Opdrachtnemer slechts worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van de derde door Opdrachtnemer duidelijk onzorgvuldig is geweest.
   5. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, heeft Opdrachtnemer recht op een honorarium, te bepalen op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij Opdrachtnemer geldende uurtarief, alsmede op een vergoedig voor in verband met de opdracht door Opdrachtnemer gedane verrichtingen, betaalde verschotten en gemaakte kosten als telefoon-, fax, porti- en kopieerkosten een en ander te vermeerderen met de verschuldigde BTW. Bij meer Opdrachtgevers is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het honorarium en de vergoeding. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of tussentijds een declarative te zenden. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de declaratiedatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de declarative vermelde eindbedrag op de in de declarative vermelde rekening. Hetgeen aan Opdrachtnemer verschuldigd is, dient in Euro’s te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zal de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn vanaf de vijftiende (15de) kalenderdag na de factuurdatum. Indien er een andere betalingstermijn dan 14 kalenderdagen is overeengekomen, dan geldt mutatis mutandis dat de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de kalenderdag volgende de laatse dag van die betalingstermijn. Verrekening met een tegenvordering is niet toegestaan, behoudens voor zover het een tegenvordering betreft die in rechte onherroepelijk is vastgesteld of uitdrukkelijk door Opdrachtgever schriftelijk is erkend. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer – onverminderd zijn andere rechten uit de wet – bevoegd, naar zijn keuze, de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel opdrachten voor ontbonden te verklaren. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die hij moet maken, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten omvatten in ieder geval (maar zijn niet beperkt tot) de kosten in verband met het sturen van herinneringen, aanmaningen, en/of ingebrekestellingen en zullen in ieder geval vijftien procent (15 %) van het te betalen bedrag bedragen, met een minimum van € 500,-.
   6. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, in verband met één of meer fouten verband houdende met één of meer opdrachten, is als volgt beperkt:

   a. indien Opdrachtnemer voor die schade dekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer in een voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer onder die verzekering;
   b. indien Opdrachtnemer, anders dan wegens overschrijding van de verzekerde som, voor die schade geen uitkering onder een verzekering ontvangt, tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht(en) door Opdrachtnemer is ontvangen met een maximum van € 1.500,-.

Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen, indien na ontdekking van schade dan wel het moment waarop door Opdrachtgever behoorde te worden ontdekt niet onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer wordt gemeld en in ieder geval zodra 12 maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis waaruit de schade is voorgevloeid en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is te houden. Het hiervoor bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen vordering. Indien een derde van Opdrachtnemer vergoeding van schade vordert die hij heeft gelden als gevolg van de uitvoering door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Opdrachtnemer aan de derde meer schade dient te vergoeden dan hij zou moeten vergoeden, indien Opdrachtgever zelf een vergoeding voor de schade zou vorderen. Opdrachtnemer zal zich niet op enige beperking van aansprakelijkheid beroepen voor zover de geleden schade een gevolg is van zijn opzet of bewust roekeloosheid of die van zijn tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Enige aanspraak van Opdrachtgever tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, jegens natuurlijke personen, werknemers en/of directeuren die bij Opdrachtnemer in dienst zijn en/of vennootschappen waarmee hij in verband met de bedrijfsuitvoering overeenkomsten heeft gesloten, is uitgesloten.

 

 1. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddelijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste te vergoeden opdrachten die tot het moment van de opzegging door Opdrachtnemer zijn verricht.
 2. Op de overeenkomst tussen Konings trademarks en Opdrachtgever en alle afspraken die daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing
 3. De rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. Op deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van artikel 6, kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn be de uitvoering van opdrachten door Opdrachtnemer.
 6. Indien een bepaling van deze voorwaarden om enige reden ongeldig blijkt te zijn, worden de overige bepalingen hierdoor niet ongeldig en blijven deze volledig van kracht.
 7. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van De Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.